Bài mới

Tất cả

Những điều nên tránh khi lắng nghe Giáo Pháp – Sáu...

Trong Như Thật Luận (Tương Ưng Luận) có nói:  Kiêu mạn, thiếu lòng tin và thiếu nỗ lực,  Sao lãng bên ngoài, căng thẳng bên trong và chán nản;  Đây là sáu điều ô nhiễm.  Hãy từ bỏ sáu điều...

Những điều nên tránh khi lắng nghe Giáo Pháp – Ba...

Cung Cách Hành Xử  Cung cách hành xử trong khi lắng nghe giáo pháp được mô tả trong phạm vi những điều nên tránh và những điều nên làm.  2.1. Những điều...

Thái độ của Mật thừa khi lắng nghe Giáo Pháp

Thiện xảo bao la trong phương tiện: Thái độ của Mật thừa Quyển Ngọn Đuốc của Ba Pháp Tu nói về Mật Thừa như sau: Cùng...

Động lực bao la của bồ đề tâm khi lắng nghe...

Cách thức đúng đắn để lắng nghe giáo pháp gồm có hai phương diện: thái độ đúng đắn và hành vi đúng đắn. 1. Thái độ: Thái...

Chống lại áp lực và trầm cảm

Ở cấp độ cơ bản, là con người, chúng ta đều giống nhau. Mỗi người trong chúng ta đều khao khát hạnh phúc và...

Tán dương Đức Văn Thù, hiện thân Tuệ giác Chư Phật

Đảnh lễ đức Thế Tôn Văn Thù Sư Lợi, | bất nhị với đấng đạo sư Trí tuệ của ngài | sáng như vầng...

Quan tâm nhiều

Thực hành quán tưởng Đức Guru Rinpoche

Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều...

Vượt qua triền cái Hôn trầm và Thuỵ miên

Trong Anguttara Nikāya (Tăng Chi Kinh), Đức Phật đưa ra một hình ảnh để minh họa hôn trầm và thụy miên như sau: “ Nếu...

Đức Phật Thích Ca Thi Triển Thần Thông Tại Thành Shravati

Ngày rằm đầu tiên theo lịch Tây Tạng là ngày kỷ niệm Đức Phật thi triển thần thông, hay còn được gọi là Chötrul...

NHẬN BÀI VIẾT MỚI

THỐNG KÊ WEBSITE