CHIA SẺ

Tất cả chúng sinh trong tam giới đều bình đẳng với ta, Đức Phật, trong giác tánh. Vì không nhận ra được giác tánh đã trở nên mê lầm. Ngay giây phúc này, họ đang lao mình vào các hoạt động vô nghĩa. Sáu hành động (khiến bị đọa vào 6 cõi luân hồi) giống như sự hoang mang của những giấc mơ.

Ta là Phật nguyên thủy. Ta hóa độ sáu loại chúng sanh qua các hóa thân. Qua các nguyện vọng của Đức Phổ Hiền, Nguyện tất cả chúng sinh không một ngoại lệ nào được gíác ngộ trong pháp giới.

Trích “Lời Nguyện của Đức Phổ Hiền Như Lai”