CHIA SẺ
Đạo sư vĩ đại Pema Dewachenpo (Liên Hoa Đại Lạc) là hiện thân của Ba Gốc; ở nơi Ngài tích tụ ân phước của ba điều mật nhiệm của tất cả chư Phật khắp mười phương và mọi thời. Để thực hành sadhana của Ngài, hãy thiết lập một hình ảnh thiêng liêng của Đạo sư hay bất kỳ hình vẽ hay pho tượng thích hợp nào khác. Trước mặt tấm hình đó sắp xếp những thứ mà bạn sẽ cần tới – amrita, rakta và torma, những vật cúng dường ngoài, trong và bí mật, những vật cúng dường tsok, và v.v..