CHIA SẺ

12243025_777199059056468_150916349370527772_n

Ảnh Đức Phổ Hiền Bồ Tát

  1. Đảnh lễ chư Phật;
  2. Cúng dường Tam bảo;
  3. Sám hối nghiệp chướng;
  4. Tùy hỷ công đức;
  5. Cầu Phật chuyển bánh xe chánh pháp;
  6. Xin Phật ở đời;
  7. Hồi hướng công đức.