CHIA SẺ

37 Phẩm trợ đạo – Một Toát Yếu Về Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ

Đây là phần trình bày của Ngài Ledi Sayadaw về ba mươi bảy Phẩm Trợ Ðạo, hay ba mươi bảy Bồ Ðề Phần, những Yếu Tố Cần Thiết cho sự Giác Ngộ, mà những ai muốn trau dồi thiền vắng lặng và thiền minh sát phải tận lực và quyết chí thực hành, nhằm tạo cho mình cơ hội hiếm hoi được tái sanh vào cảnh người trong thời kỳ có Giáo Huấn của vị Phật hiện tại (Present Buddha Sàsana).

Pháp Bodhipakkhiya dhamma, Phẩm Trợ Ðạo, gồm bảy nhóm là:

  1. Satipatthàna, Niệm Xứ (4 yếu tố),
  2. Sammappadhàna, Chánh Cần (4 yếu tố),
  3. Iddhipàda, Như ý Túc, hay căn bản của sự thành công, (4 yếu tố),
  4. Indriya, Căn, hay Khả Năng Kiểm Soát (5 yếu tố)
  5. Bala, Lực, hay Năng Lực Tinh Thần (5 yếu tố)
  6. Bojjhanga, Giác Chi, những Yếu Tố của sự Giác Ngộ (7 yếu tố)
  7. Magganga, Ðạo, những yếu tố của Con Ðường (8 yếu tố)

(Tất cả 37 yếu tố)

Pháp bodhipakkhiya-dhamma, Phẩm Trợ Ðạo, hay Bồ Ðề Phần được gọi như vậy bởi vì nó là những thành phần (pakkhiya) của sự Giác Ngộ (bodhi) mà nơi đây đề cập đến như là tuệ giác của Thánh Ðạo (magga-nàna). Ðây là những pháp, dhammas (những hiện tượng tâm linh) làm nhiệm vụ nguyên nhân kế cận (padatthàna, những thành phần thiết yếu (sambhàra) và những nền tảng, hay điều kiện đầy đủ (upanissaya) của Ðạo Tuệ (magga-nàna).

Ngài Hòa thượng Ledi Sayadaw 
Phạm Kim Khánh dịch