CHIA SẺ

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sanh.

Hôm nay, ngày 26/03/2018 tức là ngày 10 Tạng lịch, ngày vía của Đức Liên Hoa Sanh, mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần.

Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Cầu mong mọi chướng ngại trên đường tu đều được chuyển hóa.

Mong mọi sự tốt lành !

Viet Rigpa Foundation