MẬT TÔNG

MẬT TÔNG

Giải thoát nhờ sự nghe trong Bardo – Các sự chuẩn bị thiết yếu

Ba bardo thứ nhất mà chúng ta sẽ thảo luận là ba bardo mà chúng ta có thể làm việc với trong đời này. Cái đầu tiên được gọi là Bardo Đời Này, nó tương tự như một con chim sẻ đi vào tổ của nó. Thứ...

Mỗi khi nhớ mẹ

Đại sư Shabkar Tsokdruk Rangdrol (thế kỷ 18 tại Tây Tạng) là một đại hành giả có phong thái phi phàm. Sư sống ẩn dật chốn núi non, tự tại hát lên vô vàn...

Chết, Thể Dạng Trung Gian, Tái Sinh – Phần 1

Dagpo Rimpoché là một gương mặt lớn của Phật giáo Tây tạng tại Âu châu. Khi vừa mới một tuổi Dagpo Rimpoché đã được Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ XIII xác nhận là vị hóa thân (tulku) của Ngài Mã-nhĩ-ba (Marpa,...

Hoàn thiện biên tập Kho Tàng Tâm Yếu được khám phá bởi Đại Khai...

Vào ngày 29 tháng 7 năm 2020, tức ngày 10 tháng 6 Tạng lịch. Tổ chức Phật giáo Ripa Ladrang đã tổ chức kỷ niệm ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh tại nơi...

Giải thoát nhờ sự nghe trong Bardo – Bardo Pháp Tánh

Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục với Bardo Pháp tánh. Tôi đã giảng chút ít về ánh sáng căn bản hay ánh sáng mẹ. Đứa con, hay ánh sáng con đường hợp nhất với mẹ, ánh sáng nền tảng, và trong lúc...

Phát tâm Bồ đề – Quán tâm Bình đẳng hay Đại xả

Muốn luyện cho tâm mình thấy được tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ mình, việc đầu tiên cần phải làm phát triển Tâm Bình Đẳng. Cũng như trước khi hoạ hình...

Phát tâm Bồ đề – Thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của...

Thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình Bước tu kế tiếp là luyện cho tâm thấy được tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình. Đây chính là bước...

Vũ điệu Dakini – Đắc Đạo

Sau khi ta, Tsogyel, đã ban phước cho các địa điểm năng lực lớn và cất dấu các bảo tạng của Đại Sư Liên Hoa Sanh để người đời sau tìm lại, ta trở...

Vũ điệu Dakini – Thiết lập, truyền bá và duy trì Giáo Pháp

Phật pháp không có mục đích nào khác hơn là làm lợi ích cho loài người. Hạnh phúc của loài người là đối tượng độc nhất từ hoạt động của chư Phật. Vì vậy...

Tứ Niệm Xứ Trong Đại Thừa

37 Phẩm Trợ Đạo Tứ niệm xứ (dran-pa nyer-bzhag, Phạn ngữ: smrtyupasthana, Pali: satipatthana) là bốn yếu tố đầu tiên trong số 37 yếu tố đưa đến trạng thái tịnh hóa (byang-chub yan-lag so-bdun). Có ba trạng thái...

Bài mới nhất

Cách sở hữu và sắp xếp phẩm vật cúng dường

Hành trì dự bị thứ hai là quan tâm đến việc sở hữu các thức cúng dường mà không có đạo đức giả, và...