GIÁO PHÁP

GIÁO PHÁP

Đức Phật và Phật Pháp – Ba la mật

"Hãy tích cực hoạt động để tạo an lành cho kẻ khác." Sutta Nipata. Có mười đức tánh cao quí vượt hẳn thế tục gọi là Parami (Ba La Mật) , mà chư vị Bồ Tát đều thực hành tròn đủ để thành tựu Đạo Quả Chánh Đẳng Chánh Giác (Samma...

Đức Phật và Phật Pháp – Lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát...

"Tấm thân bằng thịt bằng máu mà tôi mang đây, Chỉ để làm cho thế gian được an lành và hữu phước." -- Sri Sanghabodhi Trong giáo lý của Đức Phật, có ba phương cách, hay ba con đường, để thành đạt tuệ giác (bodhi). Người có chú nguyện đạt...

Đức Phật và Phật Pháp – Đặc tánh của Niết bàn

"Niết bàn là gì, hỡi đạo hữu? Sự tận diệt tham, tận diệt sân, tận diệt si. Đó, nầy đạo hữu, gọi là Niết Bàn.''  Tạp A Hàm Đối nghịch với cảnh giới hữu tình của vòng luân hồi trong ấy tất cả đều là...

Đức Phật và Phật Pháp – Niết bàn

"Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng"  Kinh Pháp Cú Dẫu người ta có thể viết đầy đủ và rõ ràng như thế nào, dầu người ta có dùng danh từ bóng bẩy đến đâu để cố gắng mô tả trạng thái vắng lặng của Niết Bàn, văn...

Đức Phật và Phật Pháp – Đức Phật và vấn đề thần linh tạo...

"Ta liệt Brahma vào hạng bất công đã tạo nên một thế gian hư hỏng." Túc Sanh Truyện. Phạn ngữ (Pali) tương đương với danh từ "Tạo Hóa" trong các tôn giáo khác là Issara (Sanskrit, Bắc Phạn, là Isvara), hay...

Đức Phật và Phật Pháp – Khởi thủy của đời sống là gì

"Nầy hỡi các đệ tử, khởi điểm của một cuộc hành trình xa xôi nầy thật không thể quan niệm được. Chúng sanh bị bao trùm kín mít trong màng Vô Minh. Bị dây Ái Dục trói buộc chặt chẽ, không thể khám phá khởi điểm của cuộc luân chuyển triền...

Tứ đại dưới con mắt của Phật học và khoa học

Hãy nhìn tứ đại bằng cái nhìn rộng rãi và bao quát hơn: đất là chất rắn, nước là chất lỏng, gió là chất khí và lửa là hơi ấm. Với cái nhìn này,...

Vi Diệu Pháp giảng giải

Vi Diệu Pháp xuất phát từ đâu? Theo lịch sử Phật Giáo thì Vi Diệu Pháp được Ðức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Ðạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên - Tāvatiṃsa) với...

Cách đối trị sợ hãi theo quan điểm Phật giáo

Sợ là một cảm xúc khó chịu phát khởi chủ yếu từ lòng tham. Tham và sự bám chấp là nhân cho nhiều thứ bất thiện, phiền não và ác nghiệp trong đời. Vì hai thứ này mà chúng ta lang thang trong vòng luân hồi sinh tử (samsāra)....

Quan niệm về Đức Phật theo Phật giáo nguyên thủy

Đức Phật Thích Ca là một đức Phật lịch sử xuất hiện giữa thế gian để dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi khổ đau, đạt đến an lạc giải thoát. Khi nhìn nhận về...

Bài mới nhất