TỊNH ĐỘ TÔNG

TỊNH ĐỘ TÔNG

Không nơi nào không tự tại

Một giờ chiều, ngày mồng 9 tháng 4, một đoàn người khởi hành từ Đài Bắc, đi khoảng một tiếng đồng hồ xe đến làng Thổ Thành. Đến đoạn đường dốc núi quanh co,...

Liên Tông Ngũ Tổ – Thiếu Khang Đại Sư

Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Đường, ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sanh, ngài im lặng không nói. Năm bảy tuổi nhân lễ trai hội,...

Lời khai thị của Ấn Quang Đại sư dành cho một cư sĩ

Nếu cư sĩ có lòng tin thấu đáo, tha thiết vì sự sanh tử không khởi một niệm nghi hoặc, thì tuy chưa ra khỏi đời ác trược, đã chẳng phải là người ở...

Tiểu sử cố Đại lão Sư trưởng Hải Triều Âm

Sư Trưởng pháp húy Hải Triều Âm, tự Đại Thành, hiệu Bác Tế Từ Hòa, thế danh Nguyễn Thị Ni, sinh năm 1920 tại tỉnh Hà Đông, nay thuộc thủ đô Hà Nội. Thân phụ...

Buông xả chấp trước mới thoát khỏi luân hồi

Chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ đi tìm chỗ nào để tránh, không cần phải suy nghĩ chỗ nào là tốt. Tai nạn đến rồi, nếu muốn đi thì chúng ta nên nghĩ là chúng ta làm thế nào có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực...

Ý nghĩa thâm thúy của 4 chữ A Di Đà Phật

A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức. Đây là tiếng phạn,...

Hòa Thượng Hư Vân khai thị tại thiền đường

Quý vị thường đến cầu thỉnh khai thị, khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Quý vị ngày ngày khổ nhọc, bửa cũi cuốc đất, san bằng đất đai, vác ngói mang gạch. Tuy...

Ái dục là gốc sinh tử

Nên biết ái dục là gốc rễ của sanh tử. Chúng sanh chịu khổ trong vòng luân hồi đều là do lòng ái dục mà ra. Truy cho cùng gốc ái dục thì nào...

Tổ Huệ Viễn Với Pháp Môn Tịnh Độ

A. DẪN NHẬP Từ khởi nguyên, mục đích của đạo Phật là ban vui cứu khổ. Vì chúng sanh căn tánh đa dạng, nên đức Phật phảiphương tiện với nhiều pháp môn bằng câu châm...

Chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu

Chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu ?” Một người vì sao không thoát khỏi vòng luân hồi ? Bởi vì, con người tuy là tánh linh của vạn vật, nhưng nếu...

Bài mới nhất

Công đức và lợi ích của Pháp tu lạy Phật

Lạy Phật, một pháp tu đơn giản, giúp ta có cơ hội “Quán chiếu nội tâm, triệt tiêu bản ngã và chuyển hóa nghiệp...