BÀI VIẾT

BÀI VIẾT

Điều giác ngộ thứ 5 – Kinh bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chánh văn: Đệ ngũ giác ngộ: Ngu si sanh tử. Bồ-tát thường niệm, Quảng học đa văn, Tăng trưởng trí tuệ, Thành tựu biện tài, Giáo hóa nhất thiết, Tất dĩ đại lạc. Dịch: Điều thứ năm lại thêm giác ngộ: Ngu si là gốc...

Điều Giác Ngộ thứ 4 – Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chánh văn: Đệ tứ giác tri: Giải đãi trụy lạc, Thường hành tinh tấn, Phá phiền não ác, Tồi phục tứ ma, Xuất ấm giới ngục. Dịch: Điều thứ tư cần nên giác biết: Kẻ biếng lười hạ liệt trầm luân. Thường tu tinh tấn vui mừng, Dẹp trừ phiền não ác quân nhiều đời. Bốn ma hàng phục như chơi, Ngục...

Điều Giác Ngộ thứ 3 – Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chánh văn: Đệ tam giác tri: Tâm vô yểm túc, Duy đắc đa cầu, Tăng trưởng tội ác. Bồ-tát bất nhĩ, Thường niệm tri túc, An bần thủ đạo, Duy tuệ thị nghiệp. Dịch: Điều thứ ba phải thêm giác biết: Đắm mê trần mải miết chẳng dừng. Một bề cầu được vô chừng, Tội kia...

Điều Giác Ngộ thứ 2 – Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chánh văn: Đệ nhị giác tri: Đa dục vi khổ, Sanh tử bì lao, Tùng tham dục khởi, Thiểu dục vô vi, Thân tâm tự tại. Dịch: Điều thứ hai lại cần giác biết: Tham dục nhiều, khổ thiệt thêm nhiều. Nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu, Bởi chưng tham dục, mà chiêu khổ nầy. Bớt lòng tham dục chẳng...

Điều Giác Ngộ thứ 1 – Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chánh văn:  Vi Phật đệ tử, Thường ư trú dạ, Chí tâm tụng niệm, Bát Đại Nhân Giác. Dịch: Chúng ta đã là hàng Phật tử, Đêm lẫn ngày hằng giữ thọ trì. Chí thành tụng niệm nhớ ghi, Tám điều giác ngộ của vì Đại nhân. Giảng: Ngài An Thế Cao dạy: Nếu chúng ta đã là đệ...

Đối tượng siêu hình

Trong khóa tu mùa đông vừa qua chúng ta có nhắc tới Thiền như một truyền thống, trong đó hành giả nương vào tự lực nhiều hơn tha lực. Điều này có nghĩa là mình...

Lợi ích của Thiền

Thiền được coi là cái gốc của đạo Phật. Chính Đức Phật sau bốn mươi chín ngày tư duy thiền quán dưới cội bồ đề, Ngài đã đạt quả vị Vô thượng Chánh đẳng...

Thích Phổ Tuệ – Vị Thánh Tăng của thời đại

Hiện nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có khoảng 44,000 tăng ni, 15,000 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật đường. Với sự phát triển rộng lớn và mau chóng như...

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm nói về chuyện sinh – tử

Đối với người tu hành Phật giáo, bất luận là mong muốn trở thành Phật hay một vị cao tăng, đều phải trải qua sự thử thách của khổ nạn, nhiều ví dụ như...

Chánh báo và y báo

Chúng ta là những người học Phật, tu theo Phật, chủ yếu là phải hiểu Phật dạy như thế nào để đi đúng đường, đúng hướng, không lầm lạc. Để được lợi ích, đường hướng ấy được...

Bài mới nhất

Tứ chúng hòa hợp

Có một câu thành ngữ rất hay như thế này: Như các tầng của một ngôi Bảo tháp, người sau hãy tiếp nhận những...