CHIA SẺ

 

Trống là một Nhạc khí gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta suốt hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ thủa hồng hoang, khi các vua Hùng bắt đầu mở mang bờ cõi, tiếng trống Đồng đã rền vang trong bộ lạc như một âm thanh tiêu biểu cho sự ấm no hạnh phúc. Đến  khi giặc ngoại bang xâm lấn, nhịp trống hào hùng lại là âm thanh cổ vũ tinh thần bao lớp người yêu nước sẵn sàng lên đường quyết chiến bảo vệ non sông. Tiếng trống trận Mê Linh vẫn như còn vang vọng, ghi dấu trang sử hào hùng của hai vị Nữ Vương Trưng Trắc, Trưng Nhị khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm. Khi giặc đã tan rồi, thì tiếng trống rộn rã lại vang lên khúc ca khải hoàn, mừng cho sự vững bền dài lâu của giang sơn Đại Việt. Phật giáo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong suốt những bước thăng trầm của lịch sử. Và tiếng trống nơi Thiền môn đã đóng góp một ý nghĩa riêng biệt linh thiêng nhiệm mầu, khiến cho nền văn hóa Việt Nam càng thêm phong phú và đậm đà bản sắc.

Tiếng trống trong Phật Pháp nêu biểu cho Pháp Âm của Đức Phật. Trống trong Phật Pháp được gọi là Trống Bát Nhã, nêu biểu cho trí tuệ Tánh Không. Tiếng trống hùng hồn vang lên phá tan vô minh tăm tối, là âm thanh hào hùng chiết phục nội chướng ngoại ma. Nghe tiếng trống nổi lên, tâm thức vụt thăng hoa, vắng bặt mọi mê lầm, đón nhận những rung động mãnh liệt mà thanh cao, đồng thanh với Pháp âm của mười phương chư Phật, dường như hội Linh Sơn âm vang chưa dứt, mấy nghìn năm lời Phật vẫn vẹn nguyên. Trống đã được sử dụng trong Phật Pháp từ khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy chư Tỳ kheo đến khi muốn vân tập Đại chúng Bố tát, phải đánh trống lớn, thổi pháp loa lớn… cho tới nay, trống vẫn được sử dụng trong tất cả các chùa chiền tự viện Phật giáo như một Pháp khí không thể thiếu trong các nghi thức trang trọng, nhất là khi cung nghinh chư Phật giáng đàn, triệu thỉnh chư Hộ Pháp bách thần quang giáng đàn tràng hộ trì bảo bệ cho các Pháp hội thành tựu viên mãn.

Những rung động thanh cao này, xuất phát từ lòng chí thành tôn kính, sẽ đồng thanh tương ứng với tâm giác ngộ của chư Phật mười phương, cung thỉnh quý Ngài hoan hỷ quang giáng Đàn tràng, chứng minh và gia trì cho toàn thể đất nước mưa thuận gió hòa, muôn dân an lạc, ấm no, hạnh phúc.

Nguồn: Ý nghĩa Trống hội Thiên Long – Pháp vũ Rồng thiêng