CHIA SẺ

TRI  KIẾN:  Đại  Ấn  (Mahamudra),  Đại  Viên  Mãn (Dzogchen)  và  Trung  Quán (Madhyamaka) chỉ cho ta thấy “tri kiến” về Chân Lý Tối Hậu, [tức là] sự chứng ngộ tánh không của các niệm tưởng và của vạn vật. Tri kiến này dẫn dắt ta thấy ra được bản tâm chân thật như chính nó là. Xuyên qua tri kiến và xuyên qua sự tu tập, ta sẽ có được niềm tin vững chắc vào chính bản tâm này. Khi ta ngộ nhập  chân tâm thì tất cả mọi niệm tưởng và  xúc  cảm  ô  nhiễm  sẽ  trở  thành  trí  tuệ.  Rốt  ráo,  các  niệm  tưởng  và  các  cảm xúc   nhiễm ô không thực sự hiện hữu. Chúng mang tánh không. Nếu con biết rằng ngay chính  tự  tánh cũng  mang  tánh  không  thì  con  có  thể  vượt  qua  được  các  niệm tưởng  nhiễm ô xuyên qua tri kiến và sự hành trì Đại Ấn hay Đại Viên Mãn.

Chúng  ta  cần  nên  hiểu  rõ  về  tri  kiến  của  Đại  Ấn  (Mahamudra)  hay  Đại  Viên  Mãn (Dzogchen).  Ý  nghĩa  của Mahamudra là  gì? Trước  tiên, Mahamudra và Dzogchen cũng giống  như  hai  cái  tên  khác  nhau  của  cùng  một  người.  Có  những người  nghĩ rằng Mahamudra và Dzogchen khác nhau, nhưng Mahamudra và Dzogchen thực sự không khác  nhau.  “Mahamudra”  là  một  từ  Phạn  ngữ  có  nghĩa  là  “Đại  Ấn.”  Theo  các  giáo lý Mahamudra, toàn bộ luân hồi và niết bàn khởi sinh từ một   tâm duy nhất, và tất cả vạn pháp đều được dung chứa ngay nơi tâm này.

Khi  chúng  ta  thực  hành Mahamudra,  chúng  ta  chứng  ngộ  sự  hợp  nhất  giữa  tánh  sáng soi [quang  minh] và  tánh  không.  An  trú  ngay  nơi  sư  hợp  nhất  này,  tâm  giống  như  hư không  pháp  giới  [là  cảnh  giới  mênh  mông  rỗng  lặng  của  hư  không].  Một  khi  con thấy   được   tánh [bao la rỗng lặng]   như hư không của chân tâm cũng [thông đồng với] sự sáng soi của  tánh giác, thì   con sẽ chứng nghiệm được  rằng các xúc cảm ô nhiễm và các niệm tưởng cũng là không. Khi   ta ngộ ra được ý nghĩa của Mahamudra, tâm ta sẽ được giải thoát. Không có bất kỳ một hiện tượng nào mà không mang các đặc tánh này [tánh sáng  soi  và  tánh  không],  do  đó,  đây  được  gọi  là  “ấn”  [mudra]. Và  được  gọi  là  “đại” (lớn) [maha] bởi vì toàn bộ vạn pháp đều sinh khởi từ đó. Tất cả mọi hiện tượng của luân hồi và niết bàn đều phát sinh từ đó và cũng [tịch diệt] tan biến trở lại vào đó.

Cụm  từ  Tạng  ngữ  “Dzogpa  Chenpo”  đã  được  rút  gọn  để  chế   thành  ra  từ “Dzogchen.” Dzog có nghĩa là “trọn vẹn”  (toàn hảo, viên tròn, viên mãn): toàn bộ các hiện tượng  trong  luân  hồi  và  niết  bàn  đều  đầy  đủ  trọn  vẹn  ngay  nơi  tâm  ta.  Vì  sao  chúng lại   tròn  đầy viên  mãn  [ngay  nơi  tự  tâm]?  Là  khi con  nhìn  vào  bản  tâm,  sẽ  có một khoảnh khắc khi niệm trước  đã dứt mà niệm sau chưa khởi sinh. Ở khoảng giữa của các niệm tưởng, khi mà các tư tưởng đang tạm thời vắng bặt, con có thể nhận ra được sự hợp nhất của tánh sáng soi và tánh không. Nếu con chứng biết được điều này thì con sẽ thấy ra được rằng chân tánh này không hề khác với hư không pháp giới. Chẳng có gì mà không thể dung chứa được trong hư không, và chẳng có gì vượt ngoài hư không.  Chenpo có nghĩa là “đại” (lớn): chẳng có gì vượt ngoài tánh ấy. Chỉ cần chứng ngộ điều này, con sẽ trực diện Phật.

Đức Garchen Rinpoche                                                                                            Tâm Bảo Đàn dịch – Sept. 9, 2016