CHIA SẺ

Đảnh lễ đức Thế Tôn Văn Thù Sư Lợi, | bất nhị với đấng đạo sư

Trí tuệ của ngài | sáng như vầng dương | thoát mọi bóng mây | vô minh, phiền não |

Gìn giữ nơi tim | kinh điển nhiệm mầu | biểu hiện thành tựu | như thật tri kiến | thấy rõ vạn pháp | đúng như sự thật;

Đối với chúng sinh | vướng ngục luân hồi | triền miên bóng tối | mê muội vô minh | khổ đau bức bách

Tâm Thầy từ bi | mang hết tình thương | của bậc từ phụ | dành cho con một | mà thương chúng sinh | vận dụng hết thảy | sáu mươi diệu âm |

Là tiếng rồng gầm | tuyên thuyết chánh pháp | rền vang sấm nổ; | thức tỉnh con ra | khỏi cơn thác loạn, | chặt đứt xích sắc | ác nghiệp buộc ràng;

Xua tan bóng tối | vô minh mê muội, | vung gươm trí tuệ | chém lìa hết thảy | mầm mống khổ não | vừa mới chớm lên;

Là bậc trưởng tử | của Phật Thế Tôn | viên thành thập địa, | với thân thanh tịnh | ngay từ ban đầu

Xin đảnh lễ ngài | Văn Thù Câu Xá, | thân đủ một trăm | mười hai tướng hảo | của đấng Phật đà, | là bậc xua tan | vô minh tối ám | ở trong tâm con.

ཨོཾ་ཨཱ་ར་པ་ཙ་ན་དྷིཿ
OM AH RA PA TSA NA DHI

Xin ngài hãy mang | ánh sáng trí tuệ | của tâm từ bi

Quét sạch bóng tối | mê muội trong con

Soi sáng cho con | thâm chứng hết thảy | kinh điển, truyền khẩu, | giáo pháp truyền thừa.

Nhận nguồn năng lực | trí tuệ tự tín!

Việt dịch: Hồng Như
Nguồn: Tuyển tập thi kệ hướng nguyện dòng tu Kagyu