CHIA SẺ

 

Đạo sư Vinh quang tốt lành không gì sánh. Đấng Pháp Vương!
Trước gót sen của ngài con cúi gập luân xa hỉ lạc
Và dâng những phẩm vật cúng dường tuyệt hảo
Trước khi tụng những lời này để mang lại lợi ích cho tâm.

Không thể giải thoát cá nhân nếu không từ bỏ việc làm hại người khác
Không thể giác ngộ Bồ đề tâm nếu không có lòng bi mẫn đối với chúng sinh
Không thể là một hành giả Mật thừa nếu không có thị kiến thanh tịnh
Không thể chứng ngộ nếu không tiệt trừ những mê lầm.

Rơi vào biên kiến thì không phải là Kiến
Tập trung vào một đối tượng không phải là Thiền
Hành động đạo đức giả không phải là Hành
Trái quả không chín mùi nếu ta có những tham luyến và hy vọng.

Quy y thuộc về những người trì giữ lòng tin
Tâm giác ngộ phát khởi nơi những người có lòng bi mẫn
Chứng ngộ thuộc về những người có trí tuệ
Ân phước thuộc về những người có lòng sùng mộ.

Người biết xấu hổ hiểu rõ những gì phải từ bỏ
Người có tâm từ bỏ sẽ duy trì giới luật đạo đức
Người duy trì giới luật đạo đức trì giữ samaya và hành vi đúng đắn
Người trì giữ samaya và hành vi đúng đắn thành tựu chứng ngộ.Một tâm an bình và được điều phục là dấu hiệu của việc lắng nghe giáo lý
Giảm thiểu cảm xúc là dấu hiệu của thiền định chân thực
Tâm thức mềm dẻo, khoáng đạt đối với tất cả chúng sinh là dấu hiệu của một hành giả đích thực
Tâm thức tĩnh lặng là dấu hiệu của chứng ngộ chân thực.Tâm là nguồn mạch của Pháp
Nếu bạn điều phục tâm bạn, bạn là một hành giả
Nếu bạn là một hành giả đích thực, tâm bạn được điều phục
Khi tâm bạn được điều phục, đó là giải thoát.
Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche
Anh dịch: Mike Dickman 
Việt dịch: Thanh Liên