CHIA SẺ

Untitled-2-04

CÁC ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 1. Phạm vi của Quỹ

Nội quy về việc thành lập Quỹ Rigpa Dzambala nhằm giúp đỡ Phật Pháp ngày một hưng thịnh tại Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Viet Rigpa Dzambala Fund

Tên viết tắt: VRDF

Bao gồm: nguyên tắc hoạt động, đối tượng áp dụng, cơ cấu tổ chức Quỹ, nguồn thu, nội dung chi từ Quỹ, nguyên tắc hoạt động và sử dụng Quỹ, trách nhiệm của người sử dụng và hoạt động của Quỹ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Được áp dụng trong phạm vị những hoạt động liên Pháp như Hoằng dương Chánh Pháp, In ấn kinh sách, hỗ trợ hành giả tu tập Phật giáo tại Nepal, Ấn Độ, Bhutan …

Điều 3. Địa vị pháp lý của Quỹ

Quỹ được thành lập dựa trên Nhân quả, do tín tâm của các Mạnh Thường Quân tin sâu nơi Nhân Quả và giáo lý của Đức Phật muốn ủng hộ để giúp Chánh Pháp được Phát triển, được vận hành trên tinh thần tự nguyện và tin tưởng lẫn nhau.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

– Quỹ hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ huy động nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức, các Mạnh thường quân để hỗ trợ tài chính phát triển Giáo Pháp và những hoạt động liên quan đến Pháp.

– Đảm bảo sử dụng nguồn tịnh tài một cách đúng đắn.

Điều 5. Tổ chức bộ máy quản lý Quỹ

Quỹ có Hội đồng quản lý Quỹ, có Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Điều 6. Quản lý và điều hành Quỹ

– Quỹ thực hiện việc lập dự toán, quản lý thu, chi và quyết toán tài.

Điều 7. Nguồn thu của Quỹ

– Các Phật tử

– Từ các Mạnh thường quân

– Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

– Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 8. Nội dung chi từ Quỹ

– Hộ trợ Tổ chức Pháp Hội Hoằng Pháp

– Hộ trợ các Dự án liên quan đến Pháp

– Hộ trợ in ấn kinh sách

– Hộ trợ những Tăng, Ni và những hành giả chân chính ở Việt nam và tu học tại Ấn Độ, Nepal, Bhutan …

– Các Dự án từ thiện xã hội

Điều 9. Nguyên tắc sử dụng Quỹ

– Bảo đảm công bằng, đúng mục đích, đúng đối tượng, không dàn trải, có hiệu quả.

– Các khoản chi từ Quỹ đảm bảo hợp lý, đem lại lợi ích thiết thực.

– Hoạt động của Quỹ được kiểm toán và công khai tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 10. Chế độ báo cáo thống kê và tài chính

Quỹ báo cáo về hoạt động nghiệp vụ của Quỹ theo quy định hiện hành.

Quỹ Rigpa Dzambala được thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê theo quy định hiện hành.

Quỹ được khởi tạo và cúng dường lên Chư Đạo Sư, Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hộ Pháp và các Bậc Hộ trì Chánh Pháp … tại Hà nội nhân ba sự kiện quan trọng là Đức Phật Đản sanh, Đức Phật Thành Đạo, Đức Phật Niết Bàn vào ngày 15 tháng 4 năm 2016 (ngày 21 tháng 5,năm 2016 Tây lịch). Năm 2016 cũng năm Đản sanh của Đức Liên Hoa Sanh Tôn Quý. Mong mọi sự đi theo tâm nguyện lợi sinh của các Ngài thật tốt lành ! 

                  Được biên tập bởi Viet Rigpa Dzambala Fund