CHIA SẺ
 1. Viet Rigpa Lotsawas – Đề Án Dịch Thuật:
www.vietrigpalotsawa.org

2. Viet Rigpa Bardo – Đề Án Hộ Niệm:
www.vietrigpabardo.org

3. Viet Rigpa Mani – Đề Án Kinh Luân:
www.vietrigpamani.org

4. Viet Rigpa Sangha – Đề Án Tăng Ni Du Học:
www.vietrigpasangha.org

5. Viet Rigpa Oezer – Đề Án Tôn Tượng:
www.vietrigpaoezer.org

6. Viet Rigpa Mila – Đề Án Nhập Thất:
www.vietrigpamila.org

7. Viet Rigpa Dzambala – Dự Án Quỹ Phật Pháp:
www.vietrigpadzambala.org

8. Viet Rigpa Lungta – Đề Án Pháp Bảo:
www.vietrigpalungta.com

9. Viet Rigpa Unesco – Đề Án Giao Lưu Văn Hóa:
www.vietrigpaunesco.org