CHIA SẺ

 

TRI ÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 08/3

Vũ Điệu Trí Tuệ
Dũng Mãnh Từ Bi
Giải Thoát Dính Mắc
Vào Mọi Niệm Tưởng
Vầng Trăng Tinh Khiết
Hương Thơm Đức Hạnh
Tỏa Ngát Hạnh Phúc
Cùng Khắp Ba Cõi

Viet Rigpa Foundation
Tôn ảnh: Dakini Machig Labdron