CHIA SẺ

                        TRANG LIÊN KẾT PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM

Kim Cang Thừa Việt nam: www.kimcuongthua.org 

Tổ chức Vietnalanda:  www.vietnalanda.org

Truyền Thừa Nyingmapa: www.nyingmapavietnam.com

Truyền Thừa Drukpa Kagyu: www.drukpavietnam.org

Truyền Thừa Gelugpa: www.dipkar.com

Truyền Thừa ripa – Nyingmapa : www.ripavietnam.org

Thư Viện Hoa Sen: www.thuvienhoasen.org

Mở rộng tâm hồn: www.rongmotamhon.net

Pháp âm Phật Pháp: www.dieuphapam.net

Thư viện Karma Kagyu: www.thu-vien-karma-kagyu.org

Truyền thừa Drikung Kagyu: www.drikungvn.org

Truyền thừa Longchen Ningthik-Nyingma: www.hungkardorje.com

Viet Rigpa Lotsawas: www.vietrigpalotsawa.org
Viet Rigpa Bardo: www.vietrigpabardo.org
Viet Rigpa Mani: www.vietrigpamani.org
Viet Rigpa Sangha: www.vietrigpasangha.org
Viet Rigpa Oezer: www.vietrigpaoezer.org
Viet Rigpa Mila: www.vietrigpamila.org
Viet Rigpa Dzambala: www.vietrigpadzambala.org
Viet Rigpa Lungta: www.vietrigpalungta.com
Viet Rigpa Unesco: www.vietrigpaunesco.org

TRANG LIÊN KẾT TRUYỀN THỪA QUỐC TẾ

Truyền thống Ripa International: www.ripa-international.com

Truyền thống Shambhala:  www.shambhala.org

Truyền thống Jonang:  www.jonangfoundation.org

Truyền thống Neydo:  www.neydo.org

Truyền thống Ka-Nying:  www.shedrub.org

Truyền thống Namchak:  www.ewam.org

Truyền thống Shechen:  www.shechen.org

Truyền thống Sakya:  www.hhthesakyatrizin.org